Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti:

PHOTODIENST Brno spol. s.r.o.

se sídlem Cejl 105 60200 Brno,

IČ: 44964404, DIČ: CZ44964404,

(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.photodienst.cz/shop (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, pokud není uvedeno jinak. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí, nedodává nebo to není v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů (např.: digitální záběry skupinových fotografií, autorské fotografie apod.) či odporuje čl. 7 těchto obchodních podmínek.

2.8. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.10. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů. Kupující obdrží po ukončení objednávky v systému potvrzující e-mail s platebními údaji. Pokud kupující opomene objednávku uhradit obdrží za týden od provedení objednávky druhý e-mail s rekapitulací své objednávky a prosbou o její úhradu.

2.11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.12. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2.13. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

2.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.15 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou uhrazení celé výše kupní ceny, jeho převzetím. Prodávající má ke zboží nadále autorská práva a není možno s ním dále bez souhlasu prodávajícího obchodovat. Vyjma digitálních záběrů, jejichž odkoupením získává kupující právo k jejich další fyzické i digitální reprodukci.

2.16 Obrázky použité v elektronickém obchodu mají jen informativní charakter a dodané zboží se může od zveřejněných obrázků bez upozornění lišit.

 

3. Platební podmínky a doprava

3.1 Způsoby uhrazení ceny za zboží:

- Hotově nelze platit.

- Běžný bankovní převod – poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje (1-2 dny).

- platební metodou GoPay (ihned)

- složenkou typu A, dle údajů z emailu potvrzení objednávky (2-3dny)

3.2 Pravidla pro provádění plateb Zákazníky prostřednictvím Systému GoPay:

Provádět platby prostřednictvím Systému GoPay jsou oprávněny jen osoby, které mají právo k užívání určitého nástroje, na jehož základě je platba zpracována, zejména v případě platby kartou pouze držitelé dané karty. Jakékoliv zneužití bude Provozovatelem okamžitě nahlášeno příslušnému oddělení Policie ČR.

Prodávající

V okamžiku, kdy Zákazník na stránkách Prodávajícího potvrdí transakční formulář a zvolí platební metodu prostřednictvím Systému GoPay, je automaticky přesměrován na příslušné stránky: v případě platby kartou na webové stránky Partnera systému GoPay, který provádí autorizační a clearingové operace; v případě platby pomocí online převodu na stránky Partnera systému GoPay, tedy příslušné banky; u ostatních způsobů plateb pak na webové stránky Partnera systému GoPay, tedy příslušné instituce zpracovávající danou platební metodu.

Pro dokončení platby by měl tuto Zákazník potvrdit na webových stránkách příslušného Partnera systému GoPay, dle pravidel stanovených tímto Partnerem. Platba nemůže být dokončena, pokud Zákazník při provádění této platby změní jakékoliv údaje.

Provozovatel se nepodílí na poskytování zboží či služeb nabízených na Webových stránkách Prodávajících. Provozovatel proto nenese odpovědnost za zboží či služby, které jsou hrazeny prostřednictvím Systému GoPay ani za to, že smlouva uzavřená mezi Uživatelem a Zákazníkem, při které byla provedena úhrada prostřednictvím Systému GoPay, bude řádně uskutečněna a splněna.

3.3.1 Dopravu zboží v rámci České republiky zajišťujeme následujícím způsobem:

Zásilkovna:

Nákup do   1000 Kč - 69 Kč

Nákup nad 1000 Kč – poštovné ZDARMA

 

Doporučený dopis:

Nákup do   1000 Kč - poštovné 69 Kč

Nákup nad 1000 Kč – poštovné ZDARMA

 

Balík do ruky:

b) Objemnější zásilky zasíláme jako Balík do ruky České pošty:

Nákup do 1000 Kč -  poštovné 129 Kč

Nákup nad 1000 Kč – poštovné ZDARMA

c) Nadrozměrné zásilky obrazů a rámů s nutností použití pevných krabic k            balení.

Tyto zásilky zasíláme také jako Balík do ruky České pošty:

Nákup do 1000 Kč -  poštovné a balné 149 Kč

Nákup nad 1000 Kč – poštovné ZDARMA

 

Osobní odběr Brno*: - ZDARMA

V případě zájmu o zaslání zásilky do zahraničí, nás prosím kontaktujte na tel. 541248942 nebo emailem dodelavky@photodienst.cz

* Adresa osobního odběru je: Cejl 105, 60200 Brno. Více zde...

Po zkompletování objednávky bude kupující emailem informován o možnosti jejího vyzvednutí.

3.3.2 Dopravu zboží v rámci Slovenska zajišťujeme následujícím způsobem:

Zásilkovna:

Nákup do   1000 Kč - 89 Kč

Nákup nad 1000 Kč – poštovné ZDARMA

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

4.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

4.1.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

4.1.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

4.1.4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

4.1.5. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

4.1.6. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

4.1.7. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu jeho přijetí.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

4.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

5. Práva z Vadného plnění

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

5.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

5.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

5.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

5.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

5.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

5.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

6.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

6.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.6. Kupující bere na vědomí, že v případě, že ztratí přiobjednávkovou kartu s přístupovým kódem a heslem může se k této fotografií dostat i třetí osoba. V případě ztráty je možno tuto ztrátu nahlásit na email: dodelavky@photodienst.cz s předmětem BLOKACE KARTIČKY, kdy prodávající se zavazuje zablokovat tuto kartu do 48 hodin od nahlášení ztráty.

 

7. Podmínky nahrávání soukromé fotografie a grafických návrhů

7.1 Zákazník prohlašuje že žádné fotografie a ostatní soubory nahrané na server Photodienst neohrožují ani neporušují autorská práva, práva k ochranným známkám či jiným právům na označení a právům duševního vlastnictví a že nejsou v rozporu s jinými právy třetích osob. Tato práva nesmí být ohrožena a porušena ani v souvislosti s tiskem a prodejem takto zákazníkem vytvořených návrhů produktů.

7.2 Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost zákazník.

7.3 Provozovatel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

7.4 Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

7.5 Fotografie je možné nahrávat pouze ve formátu JPG, ve velikosti 50kB až 5MB. Doporučujeme dodržet požadované rozlišení pro danou šíři fotografie.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

8.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování PHOTODIENST BRNO spol. s r.o., Cejl 105, 60200 Brno, tel. 541248942 nebo email: dodelavky@photodienst.cz.

V Brně dne 11. 07. 2018

Veškeré informace o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete zde.

 

Reklamační řád

1. PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ

Kupující je povinen po převzetí zboží jej prohlédnout a případné zjištěné vady neprodleně oznámit prodávajícímu. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

2. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců ode dne převzetí zboží přepravní službou, pokud není na obalu zboží uvedeno jinak. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti výrobku.

 

3. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující může uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese provozovatele internetového obchodu, nebo na e-mailové adrese: info@photodienst.cz . Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Obratem po obdržení oznámení o závadách dodavatel informuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má spotřebitel vadné zboží doručit (sídlo dodavatele apod.). Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad – fakturu, společně se zbožím.

 

4. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

V případě, že je zboží potřeba poslat zpět dodavateli, je spotřebitel povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že spotřebitel nedodrží toto ustanovení, zodpovídá spotřebitel za možné vzniklé škody a reklamace nemusí být uznána. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží, poměrnou slevou z kupní ceny či vrácením zaplacené kupní ceny. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

V Brně dne 01. 06. 2023

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY